Algemene voorwaarden

1. Definities en toepassing van de Verkoopsvoorwaarden

De website www.loulou.store (hierna: de "Website" ) is een initiatief van:

Ceuppens Tom BVBA (hierna: "Lou Lou", "Wij" en "Ons")
Breugelhoevestraat 11
2560 Nijlen
België
BTW BE 05588 874 111

E-mail: info@loulou.store
Telefoon: 0472 38 53 13

Hierna vermelde begrippen dienen in de Verkoopsvoorwaarden als volgt te worden verstaan:

 1. 'Klant': Iedere natuurlijke persoon die met LOU LOU in een contractuele relatie van welke aard dan ook, staat of komt te staan, waaronder, doch niet beperkt tot: Consumenten en Professionele Klanten. Iedere Klant verbindt er zich toe de Producten op de Website niet aan te kopen met de loutere doelstelling om deze door te verkopen. Verderop ook ‘jou’, ‘jouw’ genoemd.
 2. Consument’: Iedere natuurlijke persoon in de hoedanigheid van Klant, die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen.
 3. Professionele Klant”: iedere natuurlijke of rechtspersoon in de hoedanigheid van Klant, die handelt voor doeleinden die binnen zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen.
 4. Producten’: Alle goederen die het voorwerp van een Overeenkomst vormen.
 5. Volgens specificaties van de Consument vervaardigde goederen’: Goederen die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Consument.
 6. Overeenkomst’: Iedere overeenkomst waarbij de handelaar zich ertoe verbindt de eigendom van goederen over te dragen (verkoopovereenkomst). Deze Klant verbindt er zich op zijn beurt toe de prijs daarvan te betalen.

Deze Verkoopsvoorwaarden zijn steeds en uitsluitend van toepassing op alle huidige en toekomstige Overeenkomsten tussen LOU LOU en de Klant. De Klant aanvaardt de toepasselijkheid van deze Verkoopsvoorwaarden, alsook van alle andere rechten en plichten zoals vermeld op de Website, vanaf het aanvinken tot akkoord en aanvaarding van de Verkoopsvoorwaarden alvorens de bestelling af te ronden.

Dit behoudens in het geval van een uitdrukkelijke afwijking. Een uitdrukkelijke afwijking is slechts geldig voor zover deze het resultaat is van onderlinge overeenstemming tussen Klant en LOU LOU die uitdrukkelijk schriftelijk wordt vastgelegd. Uitdrukkelijke afwijkingen zijn slechts geldig ter vervanging of aanvulling van de clausules waar ze betrekking op hebben. De overige bepalingen van deze Verkoopsvoorwaarden blijven onverkort van toepassing.

LOU LOU behoudt zich het recht voor de Verkoopsvoorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen. Een toekomstige wijziging zal uiteraard geen invloed hebben op bestaande productorders en de daaruit voortvloeiende Overeenkomsten.

2. Hoe komt de Overeenkomst tot stand?

LOU LOU besteedt de grootste zorg bij het online plaatsen van informatie over de eigenschappen van de Producten, en dit inclusief de technische beschrijvingen die gebaseerd zijn op gegevens van haar partners en leveranciers, en met foto’s ter illustratie van de Producten, dit alles in zoverre de technische middelen het toelaten. Klant aanvaardt dat bepaalde niet-substantiële karakteristieken van een Product bij levering kunnen verschillen van de foto’s en beschrijvingen die weergegeven worden op de Website.

Ieder aanbod op onze Website is slechts een uitnodiging aan de Klant om een aankoop te verrichten, en kan bijgevolg niet beschouwd worden als een bindend aanbod uitgaande van LOU LOU ten aanzien van de Klant.
Het aanbod is bovendien slechts geldig zolang de voorraad strekt. Wij hebben de mogelijkheid om specifieke voorwaarden van toepassing te stellen op een bepaald aanbod, zoals een beperkte geldigheidsduur. Dergelijke specifieke voorwaarden zijn slechts van toepassing indien deze uitdrukkelijk en voorafgaand aan het order gecommuniceerd worden.

Indien de Klant een Product wil aanschaffen uit het aanbod van LOU LOU moet hij hiervoor een aankoop plaatsen via de online ordermethode. Deze aankoop is bindend tegenover de Klant. LOU LOU zal zo snel mogelijk na het order contact opnemen ter bevestiging. Dit contact zal via e-mail naar het door Klant opgegeven e-mailadres verstuurd worden. De orderbevestiging is het tijdstip van totstandkoming van de Overeenkomst. Verdere veranderingen van de status van de order (order volbracht, order verzonden, etc.) worden eveneens via e-mail gecommuniceerd. 

LOU LOU kan te allen tijde beslissen om geen orderbevestiging te sturen of in een uitdrukkelijke verklaring het productorder weigeren. Indien de bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd zal LOU LOU de Klant hierover inlichten en eventueel een vervangend Product voorstellen. Indien LOU LOU het productorder weigert of de Klant niet akkoord gaat met de voorgestelde alternatieven zal er geen sprake zijn van een Overeenkomst. De Klant heeft geen recht op enige vorm van schadevergoeding.

Conform het Wetboek Economisch Recht erkennen partijen uitdrukkelijk dat elektronische communicatievormen een geldige Overeenkomst tot stand doen komen. LOU LOU kan gebruik maken van alle elektronische bestanden waarover het beschikt, binnen de grenzen van de wet, om het bestaan van de Overeenkomst te bewijzen. Een gewone, digitale of elektronisch gekwalificeerde handtekening is geen essentiële bewijsvereiste.

3. Onze prijzen

Alle prijzen ten aanzien van Consumenten zijn inclusief btw en andere taksen. Ten aanzien van Professionele Klanten zijn de prijzen exclusief btw en andere taksen. Alle prijzen worden uitgedrukt in euro. De kosten van levering en andere bijkomende kosten (cf. betaalmethoden) zijn niet inbegrepen in de individuele productprijs. Dergelijke kosten worden steeds uitdrukkelijk aangegeven in de laatste stap van onze online bestelmethode.

De Klant is de prijs verschuldigd die LOU LOU in haar orderbevestiging heeft medegedeeld. Kennelijke of overduidelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de Overeenkomst door LOU LOU worden gecorrigeerd. Klachten omtrent de prijs(zetting) moeten binnen zeven (7) kalenderdagen duidelijk en schriftelijk gecommuniceerd worden. Het neerleggen van een klacht heeft geen schorsing van betaling tot gevolg.

LOU LOU heeft het recht om de prijzen op elk moment te wijzigen, maar we verplichten ons ertoe de prijzen te hanteren die op de Website aangegeven stonden op het moment van jouw bestelling. Indien de prijswijziging het gevolg is van veranderingen in de btw-tarieven zal deze wel aan de Klant worden aangerekend.

Onze facturen zijn te betalen binnen dertig (30) kalenderdagen vanaf factuurdatum. Bij gebrek aan betaling op de vervaldatum zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest ten belope van de wettelijke rentevoet worden aangerekend. In geval van Professionele Klanten betreft dit de toepasselijke wettelijke rentevoet voor betalingsachterstand bij handelstransacties. Zodra wij de eerste ingebrekestelling hebben verstuurd, zal de Klant eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van 10% van het factuurbedrag. Dit doet geen afbreuk aan het recht van LOU LOU om een vergoeding te vragen voor de verdere kosten verbonden aan de niet-betaling, zoals het inschakelen van een raadsman.

4. Betalingsvoorwaarden

Elke betaling wordt in principe onmiddellijk en volledig afgehandeld, dit is op het moment waar het order door de Klant wordt geplaatst. Wij accepteren volgende betaalmethoden:

 • Bancontact
 • KBC Touch
 • Belfius Direct Net
 • Ideal

LOU LOU kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden of beperken. Uitbreidingen of beperkingen van betalingsmogelijkheden zullen bekendgemaakt worden via de Website. LOU LOU neemt alle redelijke maatregelen om de veiligheid van jouw online transacties te garanderen. Wij garanderen deze beveiliging door de inschakeling van gespecialiseerde partijen zoals erkende kredietkaartuitgevers en betalingspartners.

Het beveiligde systeem van Mollie staat in voor de verdere verwerking van de betaling en zorgt voor een versleutelde behandeling van jouw bankgegevens. De nodige beveiligingsmaatregelen worden via SSL voorzien.

LOU LOU stelt haar leveringsverplichtingen uit tot ontvangst van de volledige betaling van alle door de Klant verschuldigde bedragen. LOU LOU behoudt steeds de eigendom van alle bestelde Producten tot de volledige betaling van alle uit de Overeenkomst verschuldigde bedragen, ongeacht of de levering reeds heeft plaatsgevonden.

5. Hoe wordt mijn Product geleverd?

Wij verwerken iedere bestelling spoedig. De uiterste leveringstermijn ten aanzien van Consumenten bedraagt dertig (30) kalenderdagen na ontvangst van de bestelling, tenzij de Consument akkoord is gegaan met een andere leveringstermijn. Wanneer LOU LOU er niet in slaagt om de Producten op het met de Consument overeengekomen tijdstip of binnen de dertig (30) kalenderdagen te leveren, verzoekt de Klant de levering te verrichten binnen een aanvullende termijn die gezien de omstandigheden passend is. Wanneer LOU LOU niet levert binnen de aanvullende termijn heeft de Klant het recht de Overeenkomst te beëindigen. In dergelijk geval van beëindiging zal LOU LOU spoedig en uiterlijk binnen veertien (14) kalenderdagen na beëindiging van de Overeenkomst alle betaalde bedragen terug vergoeden. Overschrijding van de leveringstermijn geeft geen aanleiding tot een andere (schade)vergoeding.

Wanneer een Product dat tijdelijk niet op voorraad is door jou wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het Product weer beschikbaar is. De leveringstermijn begint dan ook te lopen vanaf het ogenblik dat de Producten weer in voorraad zijn.

LOU LOU doet voor de levering van de Producten beroep op een betrouwbare externe partij, met name BPOST. Klant aanvaardt dat het inschakelen van externe partijen een invloed kan hebben op de levering. Naar aanleiding van een niet-geleverde verstuurde bestelling zal LOU LOU onmiddellijk een onderzoek instellen bij de vervoerder.
De Klant aanvaardt dat dit meerdere dagen in beslag neemt, waarbij niet kan worden overgegaan tot terugbetaling of een andere verzending.

Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om de levering op de afgesproken plaats mogelijk te maken in aanwezigheid van de Klant of een door de Klant aangewezen derde partij. Er is sprake van een levering zodra de bestelde Producten één keer aan de Klant zijn aangeboden. Indien een aangeboden levering onsuccesvol is ten gevolge van een tekortkoming door de Klant of de door Klant aangewezen derde partij, dan zijn de kosten van nieuwe leveringspogingen volledig voor rekening van de Klant.

Het is ook mogelijk om de Producten op te halen via afspraak. Hiervoor dient men contact op te nemen met LOU LOU via info@loulou.store. Deze optie is volledig gratis.

LOU LOU draagt het risico voor beschadiging en/of vermissing van de Producten tot op het moment van levering. Het risico van de Producten gaat over op de Klant zodra de Klant of een door hem aangewezen derde partij de bestelde Producten in ontvangst neemt. Iedere levering vereist in principe de ondertekening van de leveringsbevestiging maar een gebrek aan ondertekening heeft geen invloed op de overdracht van het risico.

6. Gebreken en klachtindiening

6.1 Wettelijke garantie

De wettelijke garantieplicht, zoals bepaald in artikel 1649quater van het Burgerlijk Wetboek, is onverkort van toepassing op deze Verkoopsvoorwaarden. Iedere Consument geniet een wettelijke garantietermijn van twee (2) jaar. De Consument kan beroep doen op deze wettelijke garantie wanneer het geleverde Product niet overeenkomt met het gevraagde of bestelde Product (non-conformiteit), voor zover de Consument deze niet-conformiteit niet kon vaststellen bij de ontvangst van het Product.

 • Gaat het Product defect binnen de eerste zes (6) maanden na de levering, dan geldt het vermoeden dat het gebrek bestaat sinds de levering. LOU LOU kan het tegendeel bewijzen.
 • Wordt het defect van het Product meer dan zes (6) maanden na de levering vastgesteld, dan moet de Consument bewijzen dat het Product niet-conform was op het moment van de levering.

Verder moet LOU LOU, overeenkomstig artikelen 1641 t.e.m. 1649 BW, ten aanzien van alle Klanten (Consumenten en Professionele Klanten) instaan voor de verborgen (niet-zichtbare) gebreken aan de door haar geleverde Producten. Voor de Consument vindt dit stelsel toepassing na afloop van de wettelijke garantietermijn van twee jaar. Het stelsel van de verborgen gebreken vindt geen toepassing indien de Klant op het ogenblik van de koop op de hoogte was van deze gebreken. Bijgevolg heeft iedere Klant recht op herstel indien hij, ná de levering, een verborgen gebrek vaststelt in het geleverde Product, conform de wettelijke voorschriften.

De wettelijke garantie evenals de garantie voor verborgen gebreken is niet van toepassing op schade veroorzaakt door normale slijtage, onopzettelijke of opzettelijke veranderingen toegebracht door de Klant aan de Producten, inclusief onoordeelkundig en verkeerd gebruik en blootstelling aan vocht, brand, aardbeving en andere externe oorzaken;

Bijkomende commerciële garanties zijn steeds mogelijk conform de desbetreffende voorwaarden en worden steeds uitdrukkelijk gecommuniceerd.

6.2 Klachtindiening

Op het ogenblik van de levering dient de Klant of een door de Klant aangeduide derde de Producten nauwkeurig te onderzoeken. Wanneer de ontvanger vaststelt dat het Product is aangetast door een zichtbaar gebrek, dient deze een klacht in te dienen. Ook wanneer de Klant na het tijdstip van levering een gebrek ontdekt aan het Product dat niet zichtbaar was op het ogenblik van ontvangst, heeft de Klant het recht een klacht in te dienen.

Klanten moeten deze klachten in geschrifte richten tot LOU LOU op een uitdrukkelijke, ondubbelzinnige en gemotiveerde wijze. Het voorgaande dient te gebeuren:

 • Voor zichtbare gebreken: Binnen drie (3) kalenderdagen vanaf de levering aan de Klant of een door de Klant aangeduide derde.
 • Voor niet-zichtbare gebreken: Binnen twee (2) maanden vanaf de ontdekking van het niet-zichtbaar gebrek.

Het is de plicht van de Klant om deze communicatie voldoende te motiveren. In afwezigheid van een (voldoende) gemotiveerde klacht, is de Klant niet gerechtigd de Producten terug te zenden.

6.3 Wijze van terugzending bij het uitoefenen van het wettelijk garantierecht

Elke Klant is verplicht om de Producten terug te sturen naar LOU LOU binnen dertig (30) kalenderdagen na het indienen van de klacht met het oog op herstel, vervanging of terugbetaling. Zo niet zal de opschorting van de wettelijke garantieperiode als ongeldig beschouwd worden.

De termijn van dertig (30) kalenderdagen is niet van toepassing wanneer duidelijk bewezen is dat het Product beschadigd is ten gevolge van het transport. In dergelijk geval zal de Klant het Product onverwijld en uiterlijk binnen de drie (3) kalenderdagen terugsturen.

Producten moeten worden teruggestuurd naar LOU LOU in hun originele staat, inclusief hun verpakking, accessoires en documentatie, en altijd vergezeld van de originele factuur of een geldig betalingsbewijs. Elke niet-naleving van deze verplichting zal resulteren in een evenredige vermindering van de terugbetaling.

Het terugzenden van een Product is altijd voor risico van de Klant. Alle kosten voor terugzending zijn voor rekening van LOU LOU, indien de Klant zich aan de garantievoorwaarden houdt. LOU LOU verstrekt de Klant een retourbon. In ieder geval raden wij een geregistreerde en verzekerde terugzending aan om het risico van verlies en diefstal te voorkomen.

6.4 Reparatie of vervanging

Indien aan de bovengenoemde voorwaarden is voldaan en de omstandigheden dit toelaten, heeft de Klant in eerste instantie recht op een gratis reparatie of vervanging van de gebrekkige Producten. Afhankelijk van de beschikbare voorraad kan het gebrekkige Product alleen vervangen worden door hetzelfde type Product. Als het gebrekkige Product niet gerepareerd kan worden of als hetzelfde type Product niet meer beschikbaar is, ontvangt de Klant een voucher met een waarde die gelijk is aan het bedrag van de eerste bestelling. De Klant heeft altijd het recht om de voucher te weigeren en in plaats daarvan een volledige terugbetaling te eisen.

LOU LOU is alleen gehouden tot een terugbetaling als de reparatie of vervanging niet langer hetzelfde voordeel oplevert voor de Klant. De Klant zal dit op een duidelijke en gemotiveerde manier moeten communiceren. Enige vergoeding en terugbetaling kan nooit meer bedragen dan het aan de Klant gefactureerde bedrag.

Als de Producten zijn teruggestuurd ondanks dat niet aan de voormelde voorwaarden is voldaan, is LOU LOU  gerechtigd de Producten terug op te sturen naar de Klant. De kosten van deze verzending zijn voor rekening van de Klant. LOU LOU mag de Producten in naam en voor risico van de Klant stockeren, zolang de Klant de kosten van voor terugzending niet betaald heeft.

7. Herroepingsrecht

7.1 Wanneer heeft de Consument een herroepingsrecht?

De Consument beschikt over een herroepingsrecht, in overeenstemming met artikel VI.47 WER. Op basis van het herroepingsrecht kan de Consument binnen veertien (14) kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het Product, alsnog afzien van de aankoop. De Consument is niet gehouden tot betaling van een vergoeding of opgave van een motief. LOU LOU hoort uiteraard wel graag jouw feedback zodat we onze dienstverlening kunnen verbeteren. 

Indien de Consument zijn herroepingsrecht inroept in overeenstemming met de wettelijke voorwaarden, zal LOU LOU het werkelijk betaalde bedrag voor het Product binnen veertien (14) kalenderdagen terugbetalen.
De Consument ontvangt een voucher met een waarde die gelijk is aan het bedrag van de oorspronkelijke bestelling, met uitzondering van de retourkosten van de Producten. De Consument heeft altijd het recht om de voucher te weigeren en in plaats daarvan een terugbetaling te eisen. In een dergelijk geval zal een terugbetaling plaatsvinden voor de totale waarde van de bestelling, met uitzondering van de retourkosten van de Producten. LOU LOU betaalt de Consument terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee deze de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Consument uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. In ieder geval worden er voor de terugbetaling geen kosten in rekening gebracht.

Opgelet! Indien de Consument gekozen heeft voor een leveringswijze die afwijkt van de goedkoopste standaard-leveringswijze, dan worden deze bijkomende leveringskosten niet terugbetaald.

7.2 Uitzonderingen op het herroepingsrecht

De Consument heeft geen herroepingsrecht indien het gaat om de levering van volgens specificaties van de Consument vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn (Artikel VI.53.3° Wetboek Economisch Recht). Denk hierbij bijvoorbeeld aan Producten waarop – op uitdrukkelijk verzoek van de Consument – een bepaalde vermelding (bijv. een naam) is aangebracht.

Wanneer de Consument een Product op maat laat maken, sturen wij voorafgaand aan de verzending steeds een foto ter goedkeuring door. De Consument aanvaardt dat het goedkeuren van deze foto impliceert dat hij voor dat welbepaalde, op maat gemaakte Product niet langer beroep kan doen op zijn herroepingsrecht.

7.3 Hoe dit herroepingsrecht correct uitoefenen?

De Consument die beroep wil doen op het herroepingsrecht moet dit steeds uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en verplicht schriftelijk aan LOU LOU meedelen. Deze mededeling moet binnen de dertig (30) kalenderdagen gebeuren vanaf de dag van (fysieke) ontvangst van de Producten.

In zijn mededeling moet de Consument verplicht volgende informatie vermelden:

 • Datum van order, datum van ontvangst en datum waarop het herroepingsrecht wordt gebruikt;
 • Naam en adres van de Consument;
 • Handtekening van de Consument.

LOU LOU stelt op haar Website een modelformulier ter beschikking van de Consument via dewelke deze zijn herroepingsrecht kan uitoefenen. De Consument dient dit formulier volledig en waarheidsgetrouw in te vullen. Klik hier om het formulier af te drukken dat voor alle retourzendingen moet worden gebruikt. De kennisgeving van het herroepingsrecht moet per e-mail worden verzonden naar info@loulou.store of per post naar Breugelhoevestraat 11, 2560 Nijlen, België.

7.4 Hoe een Product retourneren bij uitoefening van jouw herroepingsrecht

De Consument moet de Producten aan LOU LOU retourneren zodra hij heeft bekendgemaakt dat hij gebruikt wenst te maken van zijn herroepingsrecht, en uiterlijk binnen veertien (14) kalenderdagen na deze bekendmaking.
De geleverde Producten moeten worden teruggestuurd naar het volgende adres: Breugelhoevestraat 11, 2560 Nijlen, België.

De Consument moet het Product retourneren met veilige transportmiddelen om ervoor te zorgen dat het Product in goede staat aankomt. De retourzending kan alleen worden gedaan door een erkende vervoerder. We raden u ten zeerste aan om jouw retourzending te verzekeren aangezien u verantwoordelijk bent voor de goede zorg van de Producten en u aansprakelijk kan gesteld worden voor eventuele schade die aan deze Producten wordt veroorzaakt totdat ze in ons magazijn worden ontvangen. We raden u aan een bewijs van verzending te bewaren, in geval van een eventuele betwisting. In ieder geval draagt ​​de Consument alle kosten en risico's van retour.

Bovendien is de Consument aansprakelijk voor de waardevermindering van de Producten die voortvloeit uit de behandeling van de Producten die verder gaat dan wat nodig is om de aard, kenmerken en werking van de Producten vast te stellen. LOU LOU is gerechtigd om de kosten van de waardevermindering in verhouding tot de terugbetaling in rekening te brengen. Dit echter pas nadat LOU LOU de initiële aankoopprijs aan de Consument heeft terugbetaald.

Indien de Consument niet voldoet aan de bovenstaande voorwaarden is er sprake van een onrechtmatig gebruik van het herroepingsrecht. In dat geval zullen de Producten teruggestuurd worden naar de Consument, voor eigen rekening en risico van de Consument. LOU LOU verbindt er zich toe haar motieven duidelijk te communiceren aan Consument.

8. Overmacht

Indien LOU LOU door een omstandigheid onafhankelijk van haar wil geheel of gedeeltelijk verhinderd is om haar verplichtingen tegenover de Klant na te komen, zal er sprake zijn van overmacht. In dat geval is LOU LOU niet gehouden haar verplichtingen jegens de Klant na te komen. LOU LOU is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

9. Intellectuele eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten betreffende de Producten en handelsnamen blijven behouden bij LOU LOU. Onder deze intellectuele eigendomsrechten worden verstaan auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten. Het is de Klant verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, tenzij het louter gaat om privégebruik van het Product zelf.

10. Privacy

De door jou opgegeven persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van de bestellingen, en het opstellen van de rekeningen en garantiecontracten. Als deze gegevens ontbreken wordt de bestelling onvermijdelijk geannuleerd. Het opgeven van onjuiste of valse persoonsgegevens, wordt beschouwd als een inbreuk op onze Verkoopsvoorwaarden. Jouw persoonsgegevens zullen uitsluitend verwerkt worden in overeenstemming met de Privacyverklaring die raadpleegbaar is via onze Website.

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Deze Verkoopsvoorwaarden worden exclusief beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgisch recht. Op alle aanbiedingen en Overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

In geval van enig geschil omtrent de uitvoering of interpretatie van deze Verkoopsvoorwaarden zal LOU LOU alles in het werk stellen om een minnelijke oplossing te vinden. Bij gebrek aan een minnelijke oplossing kan het geschil voorgelegd worden aan een centrum voor arbitrage en mediatie (zoals CEPANI).

Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van LOU LOU, of Overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Mechelen.

Als Consument heeft u ook de mogelijkheid om een geschil met betrekking tot de Verkoopvoorwaarden voor te leggen aan een onafhankelijke instantie voor geschillenbeslechting. Voor meer informatie hierover: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=NL.

© 2018 deJuristen ICT-recht & intellectuele eigendom (http://www.ictrecht.be). Op de aangeboden informatie rust van rechtswege auteursrecht, zodat de informatie niet mag worden gereproduceerd of meegedeeld zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van deJuristen (contact@dejuristen.be). Alle toepasselijke intellectuele eigendomsrechten blijven dus behouden.